بلوند دودی


d3ff966213 انواع رنگ مو همراه با عکس


بلوند کاهی رنگ

985558d9e6 انواع رنگ مو همراه با عکس

a10ed9a26a انواع رنگ مو همراه با عکس


بلوند صدفیb5f2cc1630 انواع رنگ مو همراه با عکس


بلوند زیتونی

6bdf4827db انواع رنگ مو همراه با عکس


زیتونی طبیعی0b351d8eb901c6eca5c517dde982e96d انواع رنگ مو همراه با عکس


650e47a3da84b84998f9c3e951e3020a انواع رنگ مو همراه با عکس

مسی روشن با هایلات مسی


عسلی کاملا روشن

945071d8683e009e7bc17f37d4b585c4 انواع رنگ مو همراه با عکس


تا به هایلایتهای بلوند می رسد :
a918d38267964b633b7133e8ae0ee55e انواع رنگ مو همراه با عکس
ada9b559dcf7f14181b25297e294bd34 انواع رنگ مو همراه با عکس

بلوند کاراملی

image 9600 4F537A92 انواع رنگ مو همراه با عکس